Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, definíciók

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő jogügyletek, különösen a Szolgáltatásra vonatkozó általános feltételeit tartalmazza, amelyek mind a Szolgáltatóra, mind az Ügyfélre nézve külön kikötés nélkül is kötelezők, amennyiben a Felek közötti Szerződés eltérő rendelkezéseket nem állapít meg. Az Ügyfél a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Szolgáltató működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a https://lipinka.hu weboldalon megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

A jelen ÁSZF-ben nagybetűvel meghatározott kifejezések eltérő rendelkezés hiányában az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak.

Adatvédelmi nyilatkozat: az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről szóló részletes tájékoztató és adatkezelési felhatalmazás, melyet az Ügyfél köteles elfogadni a szerződéskötéssel egyidejűleg.

Honlap: a https://lipinka.hu weboldal és annak minden aldomainjén található tartalom és funkció.

Szerződés: Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti azon jogviszony, amelynek feltételeit a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza. 

Szolgáltatás: Ismeretterjesztést és információátadást biztosító szolgáltatás, amely tartalmazza a Honlapon elérhető írásos tartalmakat, mozgókép- és hanganyagokat; az Ügyfél által a honlapon használatba vehető közösségi felületet; valamint a Szolgáltató által a honlap tartalmához kapcsolódóan szervezett, internetes felületen vagy személyes részvételi lehetőségen alapuló előadást, konzultációt. 

Szolgáltatáscsomag: A Szolgáltatás keretein belül elérhető elektronikus tartalmak, funkciók és szolgáltatások kombinációjából álló egységcsomag. A Szolgáltatáscsomag tartalmát a Szolgáltató havi bontásban és rendszerességgel bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. 

Szolgáltatási díjak: Mindazon díjak és költségek, amelyeket a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatosan jogosult felszámítani.

Szolgáltató: 

 • Név: Tálas Ágnes Judit (egyéni vállalkozó)
 • Székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 11/b.
 • Nyilvántartási szám: 3923063
 • Adószám: 70727726-1-42
 • Képviseli: Tálas Ágnes Judit
 • Telefonszám: +36 20 221 1210
 • E-mail cím: talasagi [kukac] lipinka.hu

Ügyfél: A Szolgáltatóval szerződést kötni kívánó, vagy már szerződést kötött cselekvőképes természetes személy.

2. Alapvető rendelkezések

2.1.  A Szolgáltató jogosult a Szerződést, így különösen a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan, az Ügyfél számára nem hátrányos módon az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül módosítani, ide nem értve jelen szabályzat 4.3.9. pont szerinti esetét.

2.2. A Szolgáltató jogosult továbbá – a vonatkozó, hatályos jogszabályokkal, valamint a Szerződésben rögzítettekkel összhangban a Szerződést, így különösen a jelen Általános Szerződési Feltételeket új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészíteni, módosítani. 

2.3. A Szolgáltató a Szerződést egyoldalúan nem módosíthatja új díj vagy költség bevezetésével, ide nem értve az új szolgáltatás bevezetését.

2.4. A Szolgáltató az Ügyfél előzetes értesítését követően jogosult a Szerződést, így különösen a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan az Ügyfél hátrányára módosítani a mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseire figyelemmel, így különösen, de nem kizárólagosan, a jogi szabályozó környezet megváltozásának alábbi eseteiben:

 1. a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – a Szolgáltató tevékenységére és működési feltételeire vonatkozó, vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás (ideértve az állami irányítás egyéb jogi eszköze, az Európai Unió jogi aktusa megváltozását), vagy a Szolgáltatóra kötelező egyéb szabályozók megváltozása (ideértve a bírósági határozat vagy hatósági határozat, végzés, ajánlás, iránymutatás ezek hatósági vagy bírósági értelmezésének megváltozását is), 
 2. a Szolgáltató és az Ügyfél között fennálló jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – a Szolgáltató tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása. 

2.5. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének továbbértékesítése, illetve harmadik félnek való átadása a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

3. A Szerződés létrejötte, hatálybalépése és időtartama

3.1. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti Szerződés elektronikus úton jön létre, (1) a Honlapon található elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével és benyújtásával; (2) a Szolgáltatás keretein belül elérhető elektronikus tartalmak és funkciók kombinációjából álló, megvásárolni kívánt egységcsomag (továbbiakban: szolgáltatáscsomag) kiválasztásával; (3) valamint a regisztráció Szolgáltató általi elfogadásával.

3.2. Szerződés hatályba lépése az a nap, amikor az Ügyfél a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadását követően a Szolgáltatás első havi díj a Szolgáltatói bankszámlájára megfizetésre került.

3.3. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Az elállás, felmondás részleteit jelen dokumentum 5. pontja tartalmazza.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Regisztráció

4.1.1. A regisztráció során az Ügyfél által közölt adatoknak valósnak és pontosnak kell lenniük. Minden olyan esetben, ha változás történik az Ügyfél megadott adataiban, a Szolgáltatás akadálymentes igénybevétele érdekében az Ügyfél köteles ezeket a Honlapon található felhasználói profiljában módosítani és gondoskodni arról, hogy ezek az adatok a Szerződés teljes ideje alatt valósak és pontosak maradjanak – ennek elmulasztása esetén az ebből eredő valamennyi kárért kizárólag az Ügyfél felel.

4.1.2. Az Ügyfél nem adhatja ki magát más személynek, és nem regisztrálhat más személyek neve és/vagy egyéb személyes adatai alatt. A Szolgáltató ezúton kizárja az ilyen hamis regisztrációkból eredő bármilyen követelésért való felelősségét, és az ilyen regisztráció által harmadik személyeknek okozott mindenfajta kárért kizárólag az Ügyfél felel.

4.1.3. Az Ügyfél kizárólag saját célra jogosult használni a Szolgáltatást, annak használatát semmilyen formában és módon nem engedheti át más harmadik személynek, e kötelezettség megszegése szerződésszegésnek minősül, és az ebből eredő minden kárért kizárólag az Ügyfél felel.

4.2. Adattovábbítási nyilatkozat

4.2.1. A SimplePay rendszerén keresztül végzett bankkártyás fizetés esetén az Érintett (Felhasználó, Vásárló) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő által üzemeltetett www.lipinka.hu honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére.

4.2.2. Az adatkezelő által továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, számlázási cím adatok szállítási cím adatok.

4.2.3. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

4.2.4. SimplePay tájékoztató vásárlóknak: https://www.simplepay.hu/vasarloknak

4.3. Kártyaregisztrációs nyilatkozat

4.3.1. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót.

4.3.2. A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.

4.3.3. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon (https://www.lipinka.hu/) Ön az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

4.3.4. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

4.3.5. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

4.4. Felelősség

4.4.1. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás használata során felmerülő vis maior folytán bekövetkező üzemzavarért.

4.4.2. Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, kivéve a Szolgáltató oldaláról szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott károkat.

4.4.3. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz, hogy teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

4.4.4. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.4.5. Az Ügyfél által a Szolgáltatás használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (különösen, de nem kizárólag: hozzászólás, megosztott elektronikus tartalom) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.5. Megvásárolható szolgáltatások köre, megrendelés és díjfizetés

4.5.1. Az Ügyfél a Honlap regisztrációs felületén választhatja ki a megvásárolni kívánt Szolgáltatáscsomagot. Az egyes csomagok tartalmáról a Szolgáltató a Honlapon ad tájékoztatást.

4.5.2. A Szolgáltató jogosult az általa biztosított Szolgáltatás megrendelését meghatározott időszakokban lehetővé tenni, valamint a megrendelés lehetőségét egyoldalúan korlátozni, szüneteltetni. A megrendelés lehetőségének időszakáról a Szolgáltató a Honlapon keresztül ad tájékoztatást. A megrendelés elérhetőségétől függetlenül a már megkötött Szerződések és azok alapján szolgáltatott tartalom folyamatosan elérhető a meglévő Ügyfelek számára.

4.5.3. Az Ügyfél által a Szolgáltatás havi rendszerességű, online bankkártyás díjfizetés formájában, ismétlődő fizetéssel vehető igénybe (továbbiakban: havidíj). A havidíj mindenkori összegét a feltüntetett csomagoknak megfelelően a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé. A Szolgáltatás Ügyfél általi elérésének feltétele az érvényes Szerződés, valamint a Szerződés megkötésekor meghatározott havidíj összegének megfizetése minden tárgyhóban. A létrejött Szerződés érvényes fennállásáig a (szerződéskötéskor a kiválasztott Szolgáltatáscsomagra megállapított) havidíj összege nem változhat. Az Ügyfél a tárgyhó havidíjának megfizetése által az érintett Szolgáltatáscsomag adott havi tartalmának megtekintésére jogosult; a sikeres díjfizetést követően a tárgyhó során közzétett tartalom a Szerződés fennállásáig visszamenőlegesen bármikor megtekinthető. 

4.5.4. Szolgáltatáscsomag-váltás esetén új Szerződés jön létre, amelyre a csomagváltás időpontjában aktuálisan meghatározott díj érvényes. Az Ügyfél csomagváltási igényét elektronikus úton, a Honlapon feltüntetett kapcsolatfelvételi lehetőségek valamelyikén keresztül köteles jelezni a Szolgáltató számára. A hiányos adattartalommal (különösen, de nem kizárólag az Ügyfél vagy az igényelt Szolgáltatáscsomag azonosításához elégtelen adattartalom), illetve a tévesen címzett csomagváltási kérelmek okán elmaradt csomagváltásért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. Az új Szerződés a Szolgáltató által elvégzett csomagváltás pillanatában lép hatályba.

4.5.5. Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A 4.3.3. pont szerinti havidíj megfizetését a Szolgáltató kezdeményezi a SimplePay ismétlődő fizetési rendszerén keresztül, a Szerződés létrejöttekor történt első díjfizetést követő hónap 5. és 15. munkanapja között, de legkorábban 2020. szeptember hónapban. A Szolgáltatás díjának pénzneme magyar Forint (HUF). A külföldi valuta alapú számláról érkező befizetésből eredő átváltási és tranzakciós díj többletköltsége az Ügyfelet terheli.

4.5.6. Sikertelen vagy nem teljesült díjfizetés esetén a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a díjfizetési ügylet nem teljesüléséről és felszólítja az elmaradt díj megfizetésére. A nem teljesült díjfizetést követően a Szolgáltató 5 munkanappal jogosult az Ügyfél Szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggeszteni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy vis maior vagy egyéb különleges feltételek fennállása esetén az Ügyfél Szolgáltatáshoz való hozzáférését díjfizetés hiányában is biztosítsa.

4.5.7. A megrendelés, regisztráció és díjfizetés sikerességéről a Szolgáltató az Ügyfél által megadott emailcímre visszaigazolást küld. Amennyiben a megrendelés rögzítése után kapott visszaigazoló dokumentumban az Ügyfél hibás adatot észlel, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.

4.5.8. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.5.9. A Szolgáltató jelen a honlapon forgalmazott Szolgáltatáscsomagok árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

5. Elállás, felmondás, a Szerződés megszűnése, megszüntetése

5.1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést megszüntetni, amennyiben az Ügyfél a Szerződést megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, ha a Szolgáltatást az Ügyfél bármely más harmadik személynek átengedi, ahhoz másnak hozzáférést biztosít.

5.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél a Szerződés hatályba lépésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

5.3. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználási szerződést az alábbi esetekben:

 1. Az Ügyfél nem rendeltetésszerűen használja a Szolgáltatást, különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, ha az Ügyfél nem a saját nevével, adataival regisztrál, nem (csak saját célra használja a Szolgáltatást vagy megkísérel jogosulatlanul behatolni a Honlapra).
 2. Az Ügyfél a Szolgáltatáshoz kötött bármilyen szellemi alkotást jogellenesen felhasznál.

5.4. Az Ügyfél jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést az alábbi esetekben:

 1. Amennyiben a Szolgáltatónak felróható okból az Ügyfél személyes adatai bármilyen formában és módon jogellenesen felhasználásra kerülnek.
 2. Amennyiben a Szolgáltatást az Ügyfél a Szolgáltatónak felróható okból huzamosabb ideig nem tudja használni.

5.5. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatást bármikor lemondani, ezáltal a Szerződés felbontását kezdeményezni. A Szolgáltatás lemondását követően a Szerződés a legutolsó, sikeresen befizetett havidíj tárgyhavának utolsó naptári napjáig érvényes, azt követően azonnali hatállyal megszűnik. A Szerződés megszűnését követően a Szolgáltatónak jogában áll az Ügyfél (Honlapon létrehozott) felhasználói profiljának törlése, illetve az ahhoz való hozzáférés korlátozása.

5.6. Amennyiben az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatáscsomag aktuális havi díjának megfizetése a díjfizetés esedékességét követő 5 munkanapon belül nem történik meg, a Szolgáltató jogosult a Szerződést megszüntetni. 

6. Kellékszavatosság

6.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.2. Az Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

6.3. Az Ügyfél (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

6.4. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

6.5. Fogyasztó (Ügyfél) és vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

7. Értesítések, kézbesítés

7.1. A Szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos minden értesítést vagy más közlést elektronikus úton, e-mail formájában vagy az Ügyfél erre irányuló kifejezett kérése alapján postai úton kell megtenni. Utóbbi esetben a Szolgáltatónak írásban és tértivevényes levél formájában kell az értesítést vagy más közlést megtennie.

7.2. Bármely, a Szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos értesítést vagy dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni:

 1. elektronikus úton (e-mailben) történő kommunikáció esetén 24 (huszonnégy) órával az e-mail elküldését követően, ha a címzett e-mail címéről sikertelen kézbesítésről szóló hibaüzenet nem érkezik vissza a Szolgáltató vagy az Ügyfél részére;
 2. postai úton, levélben történő értesítés esetén, a belföldi feladás igazolt időpontjától számított 5 munkanapon.

A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

8. Adatkezelés, adatvédelem

8.1. Az Ügyfél az adatait az ügyfélprofil létrehozása során adja át a Szolgáltatónak. Az Ügyfél a Honlapon ügyfélprofil létrehozásával, a Szerződés megkötésével, valamint az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározottak szerint. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatokat többek között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Info tv.”), az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az egészségügyi adatokról szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltak szerint kezeli. A személyes adatok kezelésének célja az Ügyfél minél teljesebb módon személyre szabott, módszertani, szakmai és személyes támogatása. A Szolgáltató a Szerződés megkötését megelőzően, az adatok felvételével egyidejűleg tájékoztatást ad a személyes adatok kezeléséről.

8.2. A Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata a https://lipinka.hu oldalon érhető el.

9. Panaszkezelés, kapcsolat

9.1. A Szerződéssel, valamint a Szolgáltatással kapcsolatban felmerült kérdésével, panaszával az Ügyfél jogosult a Szolgáltatót a terefere@lipinka.hu emailcímen felkeresni.

9.2. A Szerződéssel, valamint a Szolgáltatással kapcsolatban felmerült panaszok írásban az alábbi módokon nyújthatók be:

 1. telefonon a +36 30 221 7068 számon;
 2. postai úton a Szolgáltató postacímére (1142 Budapest, Dorozsmai utca 11/b) megküldve;
 3. elektronikus levélben a terefere@lipinka.hu email címre megküldve.

9.3. Az Ügyfél panaszát a Szolgáltatói kivizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról és intézkedéseiről (indokolással ellátva) írásban tájékoztatja az Ügyfelet a panasz beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül.

9.3.1. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói panaszát a Szolgáltató elutasítja, úgy az Ügyfél jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy az Ügyfél a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

9.3.2. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

9.3.3. Az Ügyfél jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései szerint.

10. Szerzői jogok

10.1. A Honlap teljes egésze (különösen, de nem kizárólag a szövegek, képek, grafikai elemek, mozgókép- és hanganyagok) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! Ez alól kivételt képeznek a magyar népi hagyomány részét képviselő, szerzői jog alól mentes kulturális örökség egyes elemei, ideértve a néprajzi jellegű gyűjtéseket és a felhasználók által megosztott tartalmakat.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Ptk. 6:129. §-a alapján jogosult a Szerződés teljesítésébe közreműködőt bevonni. A Szolgáltató biztosítja azt, hogy a személyes adatnak minősülő adatok kezelése és feldolgozása a jogszabályoknak és az Ügyfél tájékoztatásának megfelelően történjen.

11.2. A Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

11.3. A honlapon történő vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Budapest, 2020. július 13.